12782 DELHI H NIZAMUDDIN - MYSORE Swarna Jayanthi SF Exp runs only on MON