12122 H NIZAMUDDIN - JABALPUR Madhya Pradesh Sampark Kranti Exp runs only on MON,THU,SAT