Train has reached destination.
    SAMBHAL HATIM SARAI(SHTS) at 18:10