Train has reached destination.
    KARAIKAL(KIK) at 11:05