12885 KOLKATA SHALIMAR - BHOJUDIH Aranyak SF Exp runs only on MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT