12781 MYSORE - DELHI H NIZAMUDDIN Swarna Jayanthi SF Exp runs only on FRI