Train has reached destination.
    KARAIKAL(KIK) at 09:10