73904 DHANAURI - JAMALPUR Shramik Local runs only on MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT