19038 GORAKHPUR - MUMBAI BANDRA Avadh Express runs only on MON,WED,FRI,SAT