18504 SAINAGAR SHIRDI - VISHAKHAPATNAM Express runs only on FRI