18504 SAINAGAR SHIRDI - VISAKHAPATNAM Express runs only on FRI