18309 SAMBALPUR - HAZUR SAHIB NANDED Nagavali Exp runs only on MON,FRI,SUN